بخش
نام بخش بخش داخلی
نام لاتین بخش Internal Ward
مسئول بخش مهسا امینی
رئیس بخش -
تلفن داخلی 08633405294

در حال تکمیل می باشد.