تصویر

كلاس ارگونومي براي پرسنل بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك توسط جناب آقاي دكتر زارع و با برنامه ريزي واحد آموزش و توانمندسازي اين مجموعه درماني، برگزار شد.

ادامه مطلب
تصویر

امروز جناب آقاي جعفري مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري استان مركزي با حضور در بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك و ديدار با رييس و مدير اين مجموعه درماني، از بخش هاي مختلف بازديد به عمل آوردند.

ادامه مطلب
تصویر

امروز با حضور سركار خانم مصلحي كارشناس ارشد شيردهي دانشگاه علوم پزشكي اراك كلاس آموزشي تغذيه با شير مادر و تماس پوستي ويژه  پرستاران و ماماهاي اين مركز درماني برگزار شد.

ادامه مطلب
آرشیو