تصویر

مجيد افشاري مدير اين مجموعه درماني از اعطا تائيديه كتبي كنسولگري عراق به بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك خبر داد.

ادامه مطلب
تصویر

تيم ارزياب اعتبار بخشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از مجموعه فوق تخصصي سينا اراك بازديد به عمل آوردند. در اين بازديد برنامه هاي تمامي واحدهاي اداري، درماني و پاراكلينيك مورد بررسي دقيق قرار گرفت.

ادامه مطلب
تصویر

كلاس ارگونومي براي پرسنل بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك توسط جناب آقاي دكتر زارع و با برنامه ريزي واحد آموزش و توانمندسازي اين مجموعه درماني، برگزار شد.

ادامه مطلب
آرشیو