تصویر

به گزارش بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك، امروز با حضور رئيس و مدير اين مجموعه درماني از منشي ها و پرسنل پذيرش در واحدهاي مختلف اين مجموعه درماني به پاس تلاش شبانه روزي تقدير و تشكر به عمل آمد.

ادامه مطلب
تصویر

به گزارش روابط عمومی بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك، امروز با حضور مدير اين مجموعه درماني از دكتر صديقي، دكتر خالقي و دكتر اسفندياري پزشكان متخصص پاتولوژي آزمايشگاه تخصصي اين مجموعه درماني تقدير به عمل آمد.

ادامه مطلب
تصویر

پيرو برگزاري جلسه مجمع سهامداران و انتخابات برگزار شده در تاریخ 7/8/1400و طي اولين جلسه هيئت مديره با حضور اعضاء جدید موارد ذيل برای مدت دوسال مصوب گرديد:

ادامه مطلب
آرشیو