سامانه هاي بيمارستان سينا

 براي ورود به سامانه هاي PACS ، اتوماسيون اداري ، حضور وغياب ، فيش حقوقي ، رايانامه (Email) و نوبت دهي اينترنتي برروي عكس مورد نظر  كليك  نماييد

 

 

 

پكس