سامانه هاي بيمارستان سينا

براي ورود به سامانه هاي PACS ، اتوماسيون اداري ، حضور وغياب ، فيش حقوقي و رايانامه (Email)  برروي عكس مورد نظر  كليك  نماييد

پكس