Mammography

تصویر

مجهز به دستگاه هالوژیک از بهترین دستگاه مورد استفاده در کل دنیا

انجام ماموگرافی بصورت دیجیتال با کیفیت بسیار بالا بالاخص در مورد بافت های متراکم بانوان جوان

مجهز به بخش وکیوم بیوکسی جهت نمونه برداری در محل مشکوک

دارای تخت وکیوم بیوکسی جهت پوزیشن دهی های مختلف به بیمار

مجهز به دستگاه مورکیسنشن جداگانه با قابلیت امکان بررسی بیمار در دو محل مختلف توسط دو فرد جهت تفسیر دقیق تر از وضعیت بیمار