بخش
نام بخش جراحی
نام لاتین بخش Surgery A-B
مسئول بخش فاطمه کریمی- فاطمه یونسی پور
رئیس بخش -
تلفن داخلی 08633405226

در حال تکمیل می باشد.