بخش
نام بخش جراحی A و B
نام لاتین بخش Surgery A-B
مسئول بخش زهرا سالاری وفا - سمیه کاظمی
رئیس بخش -
تلفن داخلی 08633405226

دارای به روز ترین امکانات درمانی