یورودینامیک

تصویر

امکان انجام نوار مثانه با نوبت دهی قبلی