Radiology-Fluoroscopy

تصویر
  • مجهز به دستگاه رادیولوژی دیجیتال
  • امکان انجام کلیه تصویربرداری  های پزشکی در کمترین زمان با سهولت بسیار و بدون تکرار مجدد
  • امکان تغییر دانسیته و کنتراست تصاویر توسط پزشک معالج 
  •  دستگاه فلوروسکوپی  با امکان انجام کلیه گرافی های رنگی باماده کنتراست از جمله تصویربرداری های رنگی سیستم گوارش مثل باریم انما، باریوم سوالو، باریوم میل  و نیز گزافی های رنگی سیستم ادراری از جمله عکس رنگی  کلیه (IVP) ، مثانه و  VCUG