تصویر

نام پزشك : فتح اله محققی

تخصص :  راديوتراپی، آنكولوژی (راديو آنكولوژی)

مقـالات: بيش از 20 مقاله منتشر شده

 چـاپ کتـاب :  كتاب پرتودرمانی و كاربرد آن در درمان تومورهای بدخيم سرطان، كتاب پرتودرمانی بالينی در سال 1396

 سابقـه تـدریس:  بيش از 15 سال تدريس در فيلدكانسر راديوتراپی در مقاطع كارشناسی و كارشناسی ارشد و دستياری

سابقـه استـادیاری/دانشیـاری:  استاديار از سال 1382