کلینیک جراحی مغز و اعصاب  مجهز به امکانات تصویربرداری مدرن،استرئوتاکسی تشخیصی و درمانی