کلینیک زنان و زایمان ،نازایی مجهز به امکانات هیستروگرافی و هیستروسکوپی