کلینیک نورولوژی شامل بیماری های مغز و اعصاب ، دیسک و ستون فقرات و مجهز به امکانات  نوار عصب و عضله ، نوار مغز،  استرئوتاکسی تشخیصی و درمانی