کلینیک ارولوژی ، کلیه و مجاری ادراری شامل درمان بیماری های  پروستات ، مثانه ، کلیه ، سنگ های مجاری ادراری ، نوار مثانه و سنگ شکن