تصویر
  • نزدیکی به فرودگاه
  • امکانات ترانسفر از فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) و فرودگاه اراک
  • امکان انتقال بیماران از مرزهای زمینی عراق به بیمارستان
  • امکان اقامت خارج از بیمارستان در مراکز اقامتی طرف قرارداد جهت سهولت بیماران و همراهان
  • حضور مترجم حین ملاقات با پزشک
  • امکان اقامت همراه بیمار در طول دوره درمان
  • در اختیار گذاشتن پرستار خصوصی  در صورت نیاز