تصویر
  • منوی غذایی ویژه تحت نظارت کارشناس تغذیه  
  • منوی غذایی با  حداقل  تنوع دو نوع غذا در طول روز
  • تهیه منوی غذایی متناسب با شرایط بیماران و بر اساس رژیم غذایی تایید شده برای ایشان توسط پزشک معالج و کارشناس تغذیه