تصویر

این مرکز تشخیصی درمانی ، بنا دارد  که بعنوان یکی از برترین مراکز تشخیصی  و درمانی در سطح کشور ،کلیه خدمات تخصصی  و فوق تخصصی را بصورت ایمن و اثربخش به گیرندگان در سطح داخلی  و بین المللی  خدمت ارائه دهد .

بیمارستان سینا به منظور تحقق رسالت خود بر پایه سیستم بهبود کیفیت اهداف خود را اینگونه تعریف نموده است :

-ارائه خدمات تشخیصی درمانی مطلوب  به بیماران با استفاده از کادر مجرب و متخصص و تجهیزات پیشرفته پزشکی و تکنولوژی های جدید اطلاعاتی

-رعایت منشور حقوق بیماران و احترام به کرامت انسانی

-ارتقا مستمر کیفیت خدمات با توجه به رعایت استانداردها

-دانش محوری و آموزش مستمر و توجه به منابع انسانی به  عنوان سرمایه های با ارزش بیمارستان

-ایجاد انگیزه در کارکنان به منظور مشارکت در راه رسیدن به اهداف ، احساس مسئولیت در مقابل ذی نفعان ودر نظر داشتن منافع آنان

-تاکید بر اثر بخشی خدمات به منظور افزایش سطح رضایتمندی مراجعین و کارکنان