تصویر

بیمارستان فوق تخصصی سینا با در اختیار داشتن پزشکان ، کارکنان مجرب و حرفه ائی و  به روز ترین امکانات و تجهیزات پزشکی با هدف ارتقا سطح مراقبت های تخصصی و فوق تخصصی و نیز ارتقا سطح کیفی سلامت جامعه ، منطبق با استانداردهای بیمارستانی و رعایت شان و کرامت انسانی بیماران و مراجعه کنندگان بر آن است که با ارائه بهترین الگوهای تشخیصی و درمانی به انجام رسالت خود بپردازد .