بخش رادیو تراپی  یکی از بخش های منحصر بفرد  بیمارستان سینا می باشد چرا که تعداد معدودی  بیمارستان خصوصی در سطح کشور وجود دارد که در کنار بخش های جنرال آن بخش ویژه رادیو تراپی جهت ارایه خدمت به بیماران سرطانی فعال می باشد.