تصویر

     آزمایشگاه و پاتولوژی

  •   آزمایشگاه تشخیص طبی ،پاتولوژی سیتولوژی، ایمونو هیستوشیمی ، ژنتیک ، پاتولوژی مولکولار
  •  میکروب شناسی ،ویروس شناسی ،خون شناسی ،هورمون شناسی
  •   امکان انجام آزمایش PCR   با ریپورت مورد تائید مراجع بین المللی