بازديد تيم ارزياب اعتبار بخشي وزارت بهداشت از بيمارستان سينا اراك

منتشر شده در تاریخ : 1401 / 3 / 8
منبع :روابط عمومی بیمارستان فوق تخصصی سینا اراک

پرینت صفحه

اشتراک گذاری این مطلب

تصویر

تيم ارزياب اعتبار بخشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از مجموعه فوق تخصصي سينا اراك بازديد به عمل آوردند. در اين بازديد برنامه هاي تمامي واحدهاي اداري، درماني و پاراكلينيك مورد بررسي دقيق قرار گرفت.

تيم ارزياب، مجموعه درماني سينا اراك را بر اساس سنجه هاي اعتبار بخشي ارزيابي و تمامي واحدها گزارش كامل از اقدامات را بر اساس مستندات ارائه نموندند.