مدیران و مسئولین
دکتر محسن دالوندی
رئیس هیئت مدیره
متخصص جراح مغز و اعصاب

جراح مغز و اعصاب

چاپ حدود 18 مقاله علمي

چاپ كتاب اصول جراحي اعصاب

حدود 32 سال تدريس در دانشگاه

استاديار دانشگاه

انجام انواع جراحي هاي، ستون فقرات، عروق مغز، اينترونشن مغزي