مدیران و مسئولین
دکتر محسن دالوندی
رئیس هیئت مدیره
متخصص جراح مغز و اعصاب