مدیران و مسئولین
دكتر محمد رضا فاطمي
عضو هيئت مديره
متخصص بيهوشي