مدیران و مسئولین
دکتر مرتضی صدیقی
رئيس بیمارستان فوق تخصصی سینا
متخصص پاتولوژی

داراي بورد تخصيي پاتوبيولوژي
عضوهيات مديره انجمن پاتولوژي ايران
عضو هيات تحريريه مجله علمي پاتولوژي
عضو كميته استاندارد سازي آزمايشگاه مرجع سلامت
مشاور ومدرس دوره هاي آموزشي مديريت كيفيت
سرمميز سيستم هاي مديريت كيفيت از BSI انگلستان
نايب رئيس انجمن حمايت از بيماران سرطاني استان مركزي
رئيس هيات مديره شبكه سلامت استان مركزي