مدیران و مسئولین
صديقه قويدل
سرپرستار بخش داخلي زنان