تصویر

بیـــمارستان تخصـــصی و فـــوق تخصــــصی سیــــنا اراک با در اختیار داشتن 160 تخت فعال بعنوان یکی از مجهزترین مـراکز درمـانی تخصـصی و فوق تخصـصی در غـرب کشـور و اولیـن قطـب توریسـت درمـانی در این منـطقه دارای تنـوع گستـرده خدمـات تشخـیصی و درمـانی  و با هـدف ارتقا سطـح مراقبت های تخصصـی و فوق تخصصـی و با استـفاده از کادر مجـرب و بهـره گیری از دستگاههـای مدرن و تجـهیزات و بر اساس اسـتانداردهای بیمـارستانی و مدیـریتی به ارائه بهـترین خدمـات درمانـی مـی پردازد .