بهداشت حرفه ای

واحـد بهداشـت حـرفه ای
اهداف کلی بهداشت حرفه ای در پیشبرد اهداف بیمارستان سینا
توجيه و آشناسازي كاركنان نسبت به مقررات و موازين بهداشتي و حفاظتي محيط كار
ثبت آمار حوادث و بيماري هاي ناشي از كار و تجزيه و تحليل يافته ها
تعيين خط مشي ها و روش هاي اجرايي با همكاري مقامات مسئول با رعايت موازين حفاظتي و بهداشتي در جهت حفظ و ارتقاء سطح بهداشت و ايمني محيط كار و پيشگيري از ايجاد حوادث احتمالي و بيماري هاي شغلي
همكاري با ساير اعضاي كميته حفاظت فني و بهداشت كار جهت تدوين برنامه عملياتي و اجراي آن مطابق جدول زمان بندي
نيازسنجي و آموزش و سنجش اثربخشي آموزش بهداشت حرفه اي و ايمني و ارائه گزارش مكتوب در كميته حفاظت فني
شناسايي، تعيين اهداف و اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار و همكاري با شركت هاي بهداشت حرفه اي و مشاورين ايمني قبل از اقدام به اندازه گيري عوامل زيان آور
تهيه و تنظيم شناسنامه شغلي جهت كاركنان و اتجام معاينات سلامت شغلي معاينات قبل از استخدام در بدو شروع به كار و معاينات دوره اي حداقل سالي يكبار بر اساس ماده 92 قانون كار
همكاري با مسئولين بيمارستان جهت تهيه، تصويب و صدور دستورالعمل هاي اجرايي بهداشتي و حفاظتي
انعكاس و گزارش كتبي نواقص حفاظتي و بهداشتي و طرح موضوعات مربوطه در كميته حفاظت فني و بهداشت كار
همكاري با بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفه اي جهت اجراي مقررات حفاظتي و بهداشتي