اعتبار بخشی و بهیود کیفیت

واحـد اعتبـاربخشـی و بهـبود کیفیـت
اعتباربخشی و بهبود کیفیت : سرکار خانم فاطمه يونسي پور
اعتباربخشی به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات، مطابق با استانداردها می باشد.
استانداردهایی که برای بهبود مداوم کیفیت، بیمارمحوری و بهبود خدمات ایمن به بیماران و کارکنان تأکید دارد.
اعتباربخشی به منظور مبنای تفکر بهبود کیفیت و ارتقاء سطح مراقبت ها به کار گرفته می شود.
خط مشی اعتباربخشی و بهبود کیفیت بر تمرکز روی اصول بنیادی جهت یکپارچه و پویا نمودن خدمات تشخیصی درمانی را تشکیل می دهد.
بهبود کیفیت چهارچوبی ست که در قبال ارائه خدمات پاسخگو بوده و با صیانت از استانداردهای وزارت بهداشت، کارکنان بیمارستان را جهت ارائه بهترین استانداردها یاری می کند.

مسئول واحد اعتبار بخشی و بهبود کیفیت :
بیمارستان سینا به منظور تحقق رسالت خود بر پایه سیستم بهبود کیفیت اهداف خود را اینگونه تعریف نموده است:
-    ارائه خدمات تشخیصی درمانی قابل اعتماد به بیماران با استفاده از کادر مجرب و متخصص و تجهیزات پیشرفته پزشکی و تکنولوژیهای جدید اطلاعات
-    رعایت منشور حقوق بیمار و احترام به کرامت انسانی
-    ارتقاء مستمر کیفیت خدمات با توجه به رعایت استانداردها
-    دانش محوری و آموزش مستمر و توجه به منابع انسانی به عنوان سرمایه های با ارزش بیمارستان
-    ایجاد انگیزه در کارکنان به منظور مشارکت در راه رسیدن به اهداف، احساس مسئولیت در مقابل ذینفعان و در نظر داشتن منافع آنان
-    تأکید بر اثربخشی خدمات به منظور افزایش سطح رضایتمندی مراجعین و کارکنان
دفتر بهبود کیفیت بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سینا همراه با سایر واحدها و همزمان با تشکیل تیم ها و گروه های کاری در جهت استقرار و پیاده سازی اعتباربخشی اقدام نموده است.