تصویر

 

مركز  جامع تصويربرداري بيمارستان فوق  تخصصي سينا

داراي تمامي دستگاههاي تصويربرداري شامل راديولوژي ، سونوگرافي ،CT اسكن و MRI    می باشد كه انجام تمامي عكس هاي راديولوژي از جمله)عكس رنگي رحم و لوله هاي رحم) ،انواع CT  اسكن از تمامي نواحي بدن همراه با بازسازي هاي كامل، CTانژيوگرافي از تمامي قسمتهاي بدن (بجز عروق قلب) ،انجام بيوپسي تحت كنترل، فیبرواسکن با سونوگرافي ،انجام MRI از تمامي نواحي بدن،انجام MRS،انجام MRI  پستان و انجام MRI  از پروستات با كويل اندوركتال .

همچنین این مرکز پتانسیل انجام FUNCTINAL MRI  را نیز دارد . امکان انجام كليه خدمات تصویربرداری در بیمارستان فوق تخصصی سینا بصورت شبانه روزي وجود دارد.