واحـد تجهیـزات پزشکـی
این واحد تمامی تلاش خود را در جهت حفظ کیفیت عملکردی تجهیزات در شرایط عادی و بحرانی به کار گرفته است. از این رو اقدامات مربوطه در به تحقق رساندن این امر به صورت ذیل می باشد:
• خرید تجهیزات بیمارستان با برگزاری مدون کمیته ی دارو، درمان و تجهیزات پزشکی جهت نیاز سنجی بخش های مختلف بیمارستان، بررسی کیفیت و استانداردهای تجهیزات قبل از خرید و نهایتا خرید از مراکز معتبر و مورد تایید اداره کل تجهیزات پزشکی.
• نگهداری پیشگیرانه از تجهیزات با به کارگیری چک لیست های pm (preventive maintenance) به صورت روزانه و ماهانه به منظور جلوگیری از خرابی و تعمیر به موقع تجهیزات.
• آموزش نحوه صحیح استفاده از تجهیزات به کاربران با توجه به برنامه آموزش دوره ای با هماهنگی سوپروایزر آموزشی .
• بررسی کمی و کیفی تجهیزات به صورت دوره ای توسط واحد تجهیزات پزشکی.