مانور مصدومين پر تعداد ترافيكي در بيمارستان سينا اراك برگزار شد.

منتشر شده در تاریخ : 1400 / 4 / 24
منبع :روابط عمومي بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك

پرینت صفحه

اشتراک گذاری این مطلب

تصویر

به گزارش روابط عمومي بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك، مانور مديريت پذيرش و درمان مصدومين پر تعداد ترافيكي در بيمارستان سينا اراك برگزار شد.

اجراي مانور با هدف افزايش هماهنگي و تعامل درون و برون بخشي براي گروه هاي هدف، جهت ارتقا توانمندي پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني و اورژانس بيمارستاني تيم ترياژ و تيم انتقال مصدومين در بيمارستان فوق تخصصي سينا اراك برگزار شد.

در اين مانور تمامي امكانات، ظرفيت، آمادگي، مديريت بحران و وضعيت بيمارستان در شرايط افزايش تعداد مصدومين مورد بررسي قرار گرفت.