مدیران و مسئولین
دکتر مسعود فاضلی مصلح آبادی
عضو هیئت مدیره
متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)