مدیران و مسئولین
دکتر عليرضا محمدي
عضو هیئت مدیره
متخصص جراح مغز و اعصاب