مدیران و مسئولین
دکتر فتح اله محقق
عضو هیئت مدیره
متخصص راديوتراپي

فوق تخصص راديوتراپي و آنكولوژي

نگارش بيش از 20 مقاله علمي

چاپ كتاب پرتودرماني تومورهاي بدخيم و چاپ كتاب پرتودرماني باليني

بيش از 15 سال تدريس

استاديار دانشگاه

درمان، تشخيص و پيشگيري و مشاهده در فيلد كانسرهاي پستان