ساعات و قوانین ملاقات

سـاعات و قـوانین ملاقات بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سينا اراك

ســاعات مــلاقات •    همه روزه ساعت 15 الی 16 در مورد كليه بخش ها
ســاعات مــلاقات تـردد افـراد مجـاز در ساعـات غیر ملاقـات
•    داشتن پرونده بستری
•    اخذ برگه تردد موقت از پذيرش
(در مواقع لزوم جهت مراجعه به بخش می بایست با تلفن موجود در سالن انتظار با بخش مورد نظر تماس گرفته و در صورت نیاز حضور همراه مراتب توسط مسئول بخش به اطلاعات منعكس و در نهایت با اخذ برگه تردد موقت به بخش هدایت گردد)
•    كارت تردد در هنگام پذيرش به همراه بيمار داده شود . (به هر بيمار فقط يك كارت تردد داده خواهد شد . )
 شـرح وظـایف انتظـامات بخشهـای بسـتری در ســاعات مــلاقات
•    تكریم ارباب رجوع و اجتناب از هرگونه درگیری لفظی و فیزیكی
•    جوابگویی به مراجعین و راهنمایی و هدایت ایشان به مكانهای درخواستی
•    ممانعت از تردد بیش از یك نفر همراه به بخش جهت بستری ، ترخیص بیمار ، قبل و در طول مدت بستری با هماهنگی بخش
•    ممانعت از ورود مراجعین غیر مجاز به بخش های بستری (اعتبار كارت همراه تا زمان ترخيص بيمار خواهد بود ).
•    كلیه همراهان (حتی بستگان پرسنل) می بایست دارای كارت همراه و یا مجوز حضور باشند
•    خروج بیماران بخشهای بستری با لباس فرم ، بدون مجوز بخش و یا بدون همراهی پرسنل درمانی با بیمار ممنوع می باشد
•    ممانعت از ورود ساكها ، وسایل حجیم ، آتش زا و وسایل صوتی و تصویری ، دوربین فیلمبرداری به بخش های بستری
•    ممانعت از تجمع مراجعین و همكاران در موقعیت ورودی بخش ها و دیگر پستهای انتظامات
•    تعامل و همكاری با مسئولین بخش ها ، اطلاعات و پلیس بیمارستان به جهت برقراری نظم و انضباط
•    سركشی مكرر به كلیه بخش ها و رفع مشكلات مربوط به انتظامات
•    تخلیه بخش ها و چك كارت همراه بیماران رأس ساعات مقرر
•    حضور مستمر و فعال در ساعت ملاقات در بخش های بستری به جهت پیشگیری از سرقت ، تكدی گری ، دستفروشی و رسیدگی به درگیریهای احتمالی
•    كنترل درب اتاق های واحدهای اداری ، رختكن ها در شیفت شب و روزهای تعطیل به جهت اطمینان از بسته بودن آن
•    حضور در ساعات ملاقات در بخشهای CCU ، ICU جهت كنترل حجم ملاقات كنندگان
•    بازدید خودروها ، ساكها و وسایل حجیم و مشكوك
•    ممانعت از خروج برانكارد ، ویلچر و دیگر وسایل از دربهای بیمارستان (بجز وسایل دارای مجوز خروج)

روابـط عمـومي بيمـارستان فـوق تخصـصي سيـنا