مدیران و مسئولین
دکتر شعبانعلی علیزاده
عضو هیئت مدیره
متخصص جراح عمومی