مدیران و مسئولین
دکتر هوشنگ طالبی
عضو هیئت مدیره
متخصص بیهوشی